Loader

Dobrowolscy - tradicionális felvágottak Wadowice-ból

X
Adminisztrátor

DOBROWOLSCY Sp. z o. o. székhelye Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne 93
telefon: +14 666 20 00,
email: dobrowolscy@dobrowolscy.pl

Az adminisztrátor az a szervezet, amely dönt a személyes adatok feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

Adatvédelmi tisztviselő (IOD)

A személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos minden kérdésben felveheti velünk és társaságunk adatvédelmi tisztviselőjével (IOD) a kapcsolatot fent megadott címen postai úton, valamint e-mail üzenetben iod@dobrowolscy.pl

A személyes adatok feldolgozásának célja, jogalapja és feldolgozási ideje

A Dobrowolscy Sp. z o. o. – a továbbiakban a Dobrowolscy a személyes adatokat a következők céljából dolgozza fel:

 • szerződés megkötése és teljesítése a megrendelővel vagy vállalkozóval – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja szerint – az Adatkezelő jogos érdeke az ügyfél/vállalkozó alkalmazottaival és munkatársaival való kapcsolatfelvétel a szerződés megkötésére irányuló tevékenységek részeként, valamint annak végrehajtása.) Ezeket az adatokat a szerződés időtartama alatt dolgozzuk fel. Ezen határidő lejárta után, amíg a szerződés szerinti követelések határideje le nem telik a Ptk. és más rendelkezéseknek megfelelően.
 • követelések megállapítása, követelése és védelme – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint – az Adminisztrátor jogos érdekének minősül a követelések érvényesítése és a követelések elleni védekezés – e tekintetben az ügyfél/vállalkozó, alkalmazottaik és munkatársaik adatait a követelések érvényesítéséhez vagy a védekezéshez szükséges mértékben gyűjtik. Ezeket az adatokat a követelések érvényesítésével vagy a keresettel szembeni védekezéssel kapcsolatos eljárások végleges befejezéséig, végrehajtási eljárások esetében pedig a követelések végleges kielégítéséig tárolják. Ha a követelések érvényesítésének ideje rövidebb, mint az elszámolási dokumentumok adózási célú tárolásának ideje – a DOBROWOLSCY ezeket az iratokat az adó- és számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig megőrzi (5 év annak az évnek a végétől számítva, amelyben az esemény adókövetkezmények generálása történt).
 • panaszok és panaszeljárások lefolytatása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja szerint – a Dobrowolscy jogos érdekének minősül a panaszok mérlegelésével kapcsolatos intézkedések megtétele, ideértve az ügyféllel/vállalkozóval vagy alkalmazottaival/munkatársaival való kapcsolatfelvételt, a tevékenységünkkel kapcsolatos kérdések megválaszolását – az adatokat max. 1 évvel a panasz elbírálása/rendezése után őrizzük;
 • a megkötött szerződésekkel kapcsolatos dokumentumok archiválása, ideértve a számlázási dokumentumokat is – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjai alapján – a dokumentumok tárolásával kapcsolatos egyedi jogi előírások a Dobrowolscy általi teljesítéséig. Azon dokumentumok esetében, amelyek megőrzését a jogszabályok nem határozták meg közvetlenül, az Adminisztrátor jogos érdekének megfelelő ideig.
 • az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvényben és a távközlési törvényben említett elektronikus kommunikációs eszközök használata nélküli marketing tevékenység folytatása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján – a DOBOROWOLSCY tevékenységének előmozdítása érdekében a vállalat jogos érdekének tekinthető – mindaddig, amíg kifogást nem nyújtanak be ellene a GDPR 21. cikke alapján, és bármilyen módon jelzi nekünk, hogy Ön már nem szeretne ilyen információkat kapni;
 • az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvényben és a távközlési törvényben említett elektronikus kommunikációs eszközökkel történő marketing tevékenység folytatása, különösen e-mailen, SMS-ben, közvetlen telefonos kapcsolattartással a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján – az adatokat addig tároljuk, amíg Ön vissza nem vonja beleegyezését olyan tevékenységek végzéséhez, amelyekhez előzetesen hozzájárult. A hozzájárulás visszavonása után az adatokat olyan bizonyítékok céljából dolgozzuk fel, amelyek igazolják az e tekintetben felmerülő esetleges ellenőrzéseket vagy igényeket – azaz legfeljebb a hozzájárulás visszavonásának időpontjától számított 6 évig;
 • a nyújtott szolgáltatások minőségének értékelése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjai alapján – az adatkezelő jogos érdekének tekintjük a nyújtott szolgáltatások, a piac és az igények kutatásának minőségi értékelését – az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, más esetekben pedig legfeljebb a vélemények kézhezvételétől számított 1 évig tároljuk;
 • versenyek lebonyolítása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján – az adatokat a beleegyezés visszavonásáig, legfeljebb a verseny végéig tároljuk, és annak lejárta után a nyertesek adatait az Adminisztrátor által előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg adóelszámolás céljából;
 • a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött megkeresések kezelése – hozzájárulás alapján – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján – a hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél megvalósításáig;
 • videomegfigyelés a DOBROWOLSCY üzem helyiségeiben a személyek és a vagyon biztonságának biztosítása és az információbiztonság fenntartása érdekében – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja alapján – a rögzített képfelvételeket legfeljebb 3 hónapig tároljuk. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a felvétel bizonyítékot jelent a bűnüldöző/igazságügyi hatóságok által lefolytatott eljárásokban (ebben az esetben az ilyen eljárás végleges lezárásáig vagy kifogás felvetéséig);
 • toborzás lebonyolítása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjai alapján – az adott pozícióra vonatkozó felvételi folyamat végéig, valamint, ha a jelölt beleegyezik az adatainak más felvételi eljárásokhoz történő feldolgozásába – legfeljebb 12 hónap
 • munkavállalói akták vezetése, az alkalmazottakkal és munkatársaival történő elszámolás, valamint az Adminisztrátorra a munkaviszony létesítésével és a természetes személyekkel való együttműködéssel összefüggésben előírt egyéb kötelezettségek teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b), c) és f) pontjai alapján, valamint a 9. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján – az adatokat addig tárolják, amíg a személyes akták tárolásával kapcsolatos kötelezettség nem teljesül 50 évig, a 2019. január 1-je után alkalmazott munkavállalók személyes iratait 10 évig a munkaviszony megszűnés után. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor 2019. január 1-je előtt létesítettek munkaviszonyt, amikor benyújtják az abban az időben foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra vonatkozó tájékoztatási szándékot. A polgári jogi szerződéseket illetően azokat az e tekintetben érvényes jogi rendelkezésekben meghatározott határidők lejártáig tároljuk. Egyéb olyan dokumentumok esetében, amelyek tárolási ideje nem tartozik tárolás alá, például személyes iratok – ezek rövidebb ideig, azaz pl. a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek megőrzésre.

A hozzájárulás alapján történő adatkezelés tekintetében – mindaddig, amíg egy munkatárs vagy alkalmazott visszavonja a hozzájárulását, például a fényképek feldolgozásához.

A személyes adatok megadása a feldolgozás céljától függően törvényi vagy szerződéses követelmény, vagy a szerződés megkötésének feltétele lehet. Amennyiben Ön szeretne együttműködni társaságunkkal, az Ön adatainak megadására a szerződés megkötéséhez, valamint jogi kötelezettségeink teljesítéséhez lesz szükség. Az adatszolgáltatás hiányának következtében nem áll módunkban megkötni a szerződést. Minden más célból, ha feldolgozásuk beleegyezésen alapul – az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatszolgáltatás elmulasztásának következtében képtelenek leszünk megtenni azokat a lépéseket, amelyekhez szükség van az Ön adataira. A hozzájárulás bármikor visszavonható, anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájárulás alapján a visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Adatok felhasználói

A DOBROWOLSCY az Ön adatait nyilvánosságra hozhatja:

 • üzleti vállalkozások és üzleti tevékenységet folytató természetes személyek számára, amelyek együttműködnek és támogatják társaságunkat a fentiek megvalósításában – különösen a közlekedés, a marketing, a toborzás, az ellenőrzés, a tanácsadás, a képzés és az informatikai szolgáltatások területén.
 • bankok számára az elszámolások körében.

A személyes adatok a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján és a megjelölt jogszabályi rendelkezésekben meghatározott mértékben továbbíthatók állami hatóságoknak és más felhatalmazott szerveknek is.

Információ a harmadik országokba (az EU-n és az EGT-n kívül) történő adatátvitelről

A DOBROWOLSCY vállalat csak az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban dolgozza fel az adatokat. Azokat nem ruházza át harmadik országokra.

Információ a személyes adatok automatizált feldolgozásáról

A személyes adatokat nem kezeljük automatizált módon, ideértve a GDPR-ben említett profilalkotást is.

Információ annak a személynek a jogairól, akinek az adatait feldolgozzák

Minden olyan személynek, akinek az adatait feldolgozzák, joga van hozzáférni adataihoz, helyesbíteni, törölni, korlátozni annak kezelését, valamint kifogást emelni az adatainak feldolgozása vagy továbbítása ellen – GDPR 12–23. cikkei alapján, illetve a hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga, anélkül, hogy befolyásolná a hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét annak visszavonása előtt.

Ezenkívül az a személy, akinek adatait a DOBROWOLSCY cég kezeli, panaszt nyújthat be a felügyeleti szervnél, amely Lengyelországban a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke. További információ a Személyes Adatvédelmi Hivatalról és a panasz benyújtásáról a következő címen található: www.uodo.gov.pl

Reméljük, hogy a fenti információk megadásával megismertettük Önt a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos alapelveinkkel és igényeinkkel. Még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, hogy ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk, lehetőleg az adatvédelmi tisztviselőn ()IOD keresztül e-mail üzenetben: iod@dobrowolscy.pl.

Szívélyes üdvözlettel!

Dobrowolscy Sp. z o. o

 

Jesteśmy już w
6000+
sklepach w Polsce
Nasze produkty możesz znaleźć m.in. w sieciach: Delikatesy Centrum, Stokrotka, Groszek, Lewiatan, Społem, Jubilatka, Piotruś Pan, Spar, Euro, Cezar, E.Leclerc, HITPOL, Nasz Sklep, Passa, Zielony koszyk, Gram, Wegar, Tradycja&Jakość, Polska Grupa Zakupowa Kupiec, Tomi Markt SZUKAJ