Loader

Dobrowolscy - tradycyjne wędliny z Wadowic

X
Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie
Dobrowolscy - 100% polskiego kapitału

Dobrowolscy
100%
Polskiego kapitału

Administrator

DOBROWOLSCY Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach Górnych
39-308 Wadowice Górne 93
tel. +14 666 20 00,
e-mail: dobrowolscy@dobrowolscy.pl

Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z nami listownie, na wskazany powyżej adres, a także kierując korespondencję e-mail do wyznaczonego w naszej firmie inspektora ochrony danych (IOD) iod@dobrowolscy.pl

Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna i czas przetwarzania

Firma Dobrowolscy Sp. z o.o. – dalej Dobrowolscy realizując cel biznesowy (prowadzenie zakładu mięsnego, produkcja i sprzedaż wędlin) przetwarza dane osobowe w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO (za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się kontaktowanie się z pracownikami lub współpracownikami klienta/kontrahenta w ramach działań podjętych w celu zawarcia umowy, a także jej realizacji. Dane te będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Po upływie tego terminu do czasu upływu terminów roszczeń wynikających z umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych.
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora uznaje się podejmowanie działań w celu dochodzenia roszczeń oraz obronę przed roszczeniami – w tym zakresie gromadzone są dane klienta/kontrahenta, ich pracowników i współpracowników w zakresie niezbędnym do dochodzonych roszczeń lub obrony przed nimi. Dane te będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowań prowadzonych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniem, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. Jeżeli termin dochodzenia roszczeń jest krótszy, aniżeli okres przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych – dokumenty takie firma DOBROWOLSCY będzie przechowywać przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązku podatkowo – księgowego (5 lat od czasu zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenie rodzące skutki podatkowe).
 • prowadzenia skarg i postępowań reklamacyjnych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO – za prawnie uzasadniony interes realizowany przez firmę Dobrowolscy uznaje się podejmowanie działań w związku z rozpatrywaniem reklamacji, skarg w tym kontaktowanie się z klientem/kontrahentem bądź jego pracownikami/współpracownikami, odpowiadanie na zapytania dotyczące prowadzonej przez nas działalności – dane będą przechowywane max. 1 rok po upływie rozpatrzenia/rozliczenia reklamacji;
 • archiwizowania dokumentów dotyczących zawieranych umów, w tym dokumentów rozliczeniowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO – do czasu wypełnienia przez Dobrowolscy poszczególnych obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem dokumentów, a określonych w poszczególnych przepisach prawnych. W zakresie dokumentów, co których przechowywanie nie zostało określone wprost w przepisach prawnych, przez czas możliwy do dochodzenia roszczeń zgodnie z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, o jakich mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawie Prawo telekomunikacyjne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – za prawnie uzasadniony interes realizowany przez firmę DOBOROWOLSCY uznaje się podejmowanie działań promujących jej działalność – do czasu wniesienia sprzeciwu, o jakim mowa w art. 21 RODO i wskazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo już otrzymywać takich informacji;
 • prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o jakich mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawie Prawo telekomunikacyjne, w tym w szczególności poprzez e-mail, SMS, bezpośredni kontakt telefoniczny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na prowadzenie takich działań, na które uprzednio wyrazili Państwo zgodę. Po wycofaniu zgody dane te będą przetwarzane dla celów dowodowych wykazania na potrzeby ewentualnie prowadzonych kontroli lub dochodzonych roszczeń z tego tytułu – tj. max. 6 lat licząc od momentu odwołania zgody;
 • badania oceny jakości świadczonych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO – za prawnie uzasadniony interes administratora uznaje się prowadzenie badania oceny jakości świadczonych usług, badanie rynku i potrzeb – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, a w pozostałych przypadkach nie dłużej niż 1 rok od otrzymania opinii;
 • prowadzenia konkursów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż do czasu zakończenia konkursu, a po jego zakończeniu dane zwycięzców będą przechowywane przez czas niezbędny do spełnienia obowiązku prawnego nałożonego przez Administratora dla potrzeb rozliczeń podatkowych;
 • obsługi zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej – na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RDO – do czasu wycofania zgody lub realizacji celu;
 • monitoringu wizyjnego na terenie zakładu DOBROWOLSCY w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz zachowania bezpieczeństwa informacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO – utrwalone nagrania obrazu będą przechowywane przez czas mx. do 3 miesięcy. Wyjątek stanowią przypadki, gdy nagranie stanowi dowód w prowadzonym postępowaniu przez organy ścigania/wymiaru sprawiedliwości (w takim przypadku do momentu prawomocnego zakończenia takiego postępowania, albo wniesienia sprzeciwu);
 • prowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na konkretne stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie jego danych na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych – nie dłużej niż 12 miesięcy
 • prowadzenia akt pracowniczych, rozliczeń z pracownikami i współpracownikami oraz wypełnianie innych obowiązków nałożonych na Administratora w związku z nawiązaniem stosunku pracy i współpracy z osobami fizycznymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO i art. 9 ust. 2 lit. b RODO – dane będą przechowywane do czasu wypełnia nałożonego obowiązku związanego z przechowywaniem akt osobowych – przez lat 50, a w stosunku do akt osobowych pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. przez 10 lat od momentu rozwiązania lub ustania stosunku pracy. Nie dotyczy to przypadków nawiązania stosunku pracy przed 1 stycznia 2019 r., gdy złożone zostanie oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym czasie pracowników, zleceniobiorców raportów informacyjnych. W zakresie dotyczącym umów cywilnoprawnych – będą one przechowywane do casu upływu terminów wskazanych w przepisach prawnych do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. W przypadku innych dokumentów, których okres przechowania nie podlega przechowywaniu, jak akt osobowych – będą przechowywane przez czas krótszy, tj. np. do czasu wycofania zgody.

W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania takiej zgody przez współpracownika lub pracownika, np. na przetwarzanie fotografii.

Podanie danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem do zawarcia umowy. W zakresie, w jakim chcą Państwo nawiązać współpracę z naszą firmą podanie danych będzie niezbędne w celu zawarcia umowy, a także w celu wywiązania się przez nas z obowiązków prawnych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy. We wszystkich pozostałych celach, kiedy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ich podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości podjęcia przez nas stosownych działań w zakresie, w jakim nie wyrazili Państwo podania danych. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych

Państwa dane firma DOBROWOLSCY może ujawniać podmiotom:

 • podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą współpracującym i wspierającym naszą firmę w realizacji ww. celów – w szczególności w zakresie usług transportowych, marketingowych, rekrutacyjnych, audytowych, doradczych, szkoleniowych, IT.
 • bankom w zakresie prowadzonych rozliczeń.

Dane osobowe mogą być także przekazywane organom państwowym i innym uprawnionym na podstawie stosownych przepisów prawnych i w zakresie w przepisach prawnych wskazanych.

Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich (poza UE i EOG)

Firma DOBROWOLSCY przetwarza dane wyłącznie na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie przekazuje ich do państw trzecich.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, o jakim mowa w RODO.

Informacje o przysługujących prawach osobie, której dane są przetwarzane

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania czy przeniesienia swoich danych – zgodnie i w przypadkach wskazanych w art. 12-23 RODO oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez firmę DOBROWOLSCY przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat Urzędu Ochrony Danych Osobowych i sposobu wnoszenia skargi można znaleźć na stronie: www.uodo.gov.pl

Mamy nadzieję, że przekazując powyższe informacje przybliżyliśmy Państwu nasze zasady i potrzeby związane z przetwarzaniem danych osobowych. Raz jeszcze pragniemy podkreślić, że w przypadku, gdy będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania mogą kontaktować się z nami, najlepiej poprzez inspektora ochrona danych (IOD) na adres e-mail iod@dobrowolscy.pl.

Serdecznie pozdrawiamy

Dobrowolscy Sp. z o.o.

Jesteśmy już w
6000+
sklepach w Polsce
Nasze produkty możesz znaleźć m.in. w sieciach: Delikatesy Centrum, Stokrotka, Groszek, Lewiatan, Społem, Jubilatka, Piotruś Pan, Spar, Euro, Cezar, E.Leclerc, HITPOL, Nasz Sklep, Passa, Zielony koszyk, Gram, Wegar, Tradycja&Jakość, Polska Grupa Zakupowa Kupiec, Tomi Markt SZUKAJ