Loader

Dobrowolscy - tradycyjne wędliny z Wadowic

X
Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie
Dobrowolscy - 100% polskiego kapitału

Dobrowolscy
100%
Polskiego kapitału

Regulamin Konkursu pn. „SYTY, TORNISTRY I ZESZYTY

( zwanego dalej „Konkurs”)

§1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu. Celem konkursu jest promocja produktów z oferty handlowej Organizatora z linii Syty Wilk.
2. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest firma Dobrowolscy Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach Górnych (39-308) Wadowice Górne 93, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000053340, NIP 817-18-82-229, Regon 831222119, wysokość kapitału zakładowego: 13 119 750,00 zł , telefon: (14) 666 20 00, e-mail: marketing@dobrowolscy.pl ( zwana dalej „Organizator”).
3. Konkurs będzie odbywać się w dniach od 1.09.2020 do 30.09.2020 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

§2. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która spełnia w okresie trwania Konkursu następujące warunki:
a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c) nie jest pracownikiem Organizatora, jak również nie jest małżonkiem , dzieckiem , rodzicem ani rodzeństwem Organizatora;
d) dokonała zgłoszenia do Konkursu zgodnie z warunkami określonymi w § 3 .
3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2, lub w przypadku w stosunku do zgłoszonej przez Uczestnika w Konkursie odpowiedzi na zadanie konkursowe zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:
b) nie spełnia kryteriów wymaganych w odniesieniu do odpowiedzi na zadanie konkursowe określonych w Regulaminie,
c) została zgłoszona niezgodnie z zasadami Regulaminu,
d) zawiera treści bezprawne (sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub obraźliwe),
e) narusza prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, dobra osobiste osób trzecich, bezprawnie wykorzystuje wizerunek, nazwę lub znak towarowy osób trzecich, innych niż Organizator;
– stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu po bezskutecznym wezwaniu go do usunięcia naruszeń.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw, i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

1. W Konkursie biorą udział zgłoszenia do Konkursu dokonane w okresie od 01.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. .
2. Zgłoszenia do konkursu będzie dokonywane za pośrednictwem Fanpage Facebook  https://www.facebook.com/dobrowolscyspzoo (zwanej dalej „ strona konkursowa”) i poprzez nadesłanie zdjęcia wraz z opisem. Zgłoszenie do Konkursu dokonane w powyższy sposób powinno obejmować:
a) przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe polegające wykonaniu zdjęcia wnętrza własnej lodówki wraz z opisem, jakie śniadanie/przekąskę przygotujesz dla Twojego dziecka do szkoły z wykorzystaniem przedstawionych składników (zwanego dalej „Odpowiedź na zadanie konkursowe”) ;
c)przekazanie niezbędnych danych do wzięcia udziału w Konkursie;
d) akceptację Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień;
e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
3. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia do konkursu i  może otrzymać w ramach Konkursu wyłącznie jedną Nagrodę.
4. Odpowiedź na zadanie konkursowe przesłana w zgłoszeniu nie może zawierać treści bezprawnych (sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub obraźliwych), w tym nie może naruszać praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych osób trzecich, bezprawnie wykorzystywać wizerunku, nazwy lub znaku towarowego osób trzecich, innych niż Organizator;
4. Do Konkursu może być zgłoszona Odpowiedź na zadanie konkursowe, co do której Uczestnik jest jedynym autorem i posiada pełne prawa, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste. Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna być oryginalna, nie może stanowić opracowań innych utworów ani nie może wykorzystywać innych utworów osób trzecich, ani też nie może być wcześniej publicznie publikowana

§4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. W ramach Konkursu do wygrania jest  20 sztuk Maskotek Syty Wilk, o wartości jednostkowej 35 zł brutto każda. ( zwana dalej „ Nagroda”) . Jeden Uczestnik w ramach Konkursu może otrzymać wyłącznie 1 Nagrodę.
2. Spośród zgłoszonych w zgłoszeniach do Konkursu Odpowiedzi na zadanie Konkursowe Jury konkursowe , o którym mowa w ust. 3 wybierze 20 odpowiedzi na zadanie konkursowe, najlepszych pod względem kryteriów określonych w ust. 4 , które będą uprawniać do otrzymania Nagrody w Konkursie. Uczestnik, którego Odpowiedź na zadanie konkursowe zostanie wybrana przez Jury konkursowe jako kwalifikująca go do otrzymania Nagrody będzie zwany dalej „ Laureat”.
3. Jury konkursowe będzie powołane przez Organizatora, w składzie 4 osób będących przedstawicielami Organizatora (zwane dalej: „Jury konkursowe ”). Jury konkursowe czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Dokonana przez Jury konkursowe ocena zgłoszonych do Konkursu odpowiedzi na zadanie konkursowe zostanie zaprotokołowana.
4. Jury konkursowe wybierze zwycięskie odpowiedzi na zadanie konkursowe ,według następujących kryteriów:
a) kreatywność;
b) zgodność z tematyką zadania konkursowego;
c) walory artystyczne.
5. O przyznaniu Nagrody w Konkursie Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora poprzez wiadomość prywatną na https://www.facebook.com/dobrowolscyspzoo, który zostanie podany przez niego w zgłoszeniu do Konkursu, w terminie do dnia 20.10.2020
6. Laureat zobowiązany jest w terminie 7 dni od powiadomienia o przyznaniu nagrody, wysłać wiadomość prywatną na https://www.facebook.com/dobrowolscyspzoo lub wiadomość e-mail , na adres e-mail Organizatora z którego otrzymał to powiadomienie, dane niezbędne do wysyłki Nagrody (imię, nazwisko, adres).
7. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, przy czym zrzeczenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej lub e-mailowej na adres Organizatora podany w § 1 ust. 2 , nie później niż w terminie 7 dni, od dnia powiadomienia go o przyznaniu mu Nagrody.
8. W przypadku zrzeczenia się prawa do Nagrody przez Laureata lub z innego powodu utraty przez niego prawa do otrzymania Nagrody, Jury konkursowe wybierze na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Odpowiedź na zadanie konkursowe, która będzie zajmować w rankingu za najlepsze spełnienie kryteriów określonych w ust. 4 kolejne miejsce po zwycięskich Odpowiedziach na zadanie Konkursowe, która to odpowiedź będzie uprawniać do otrzymania Nagrody.
9. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, na podany przez niego adres w odpowiedzi na powiadomienie o przyznaniu Nagrody.
10. Nagrody nie podlegają wymianie na przedmioty materialne lub niematerialne innego rodzaju, ani na ich równowartość pieniężną.

§5. Prawa autorskie

1. Z chwilą wydania Nagrody Laureat w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez dodatkowych płatności, udziela Organizatorowi przenoszalnej, niewyłącznej licencji do korzystania z utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), zawartych w zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi na zadanie konkursowe (zwanych na potrzeby niniejszego paragrafu dalej „Utworem”, przy czym przez Utwór należy rozumieć wszystkie utwory, każdy pojedynczy utwór w całości jak i każdy jego element), bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie Utworów oraz jego egzemplarzy – wytwarzanie dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem,
3) wykorzystanie dla potrzeb promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych i reklamowych własnych oraz osób trzecich, w tym stworzenia materiałów reklamowych i/lub promocyjnych dotyczących Konkursu, produktów z oferty handlowej Organizatora z linii Syty Wilk (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) i marki tych produktów oraz korzystanie z nich na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie,
4) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu lub intranetu, pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
5) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części – nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, reemitowanie, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w prasie, w sieci Internet, na plakatach, oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy.
2. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostaje udzielona na okres 3 lat od wydania Nagrody Laureatowi .
3. W ramach Licencji, o której mowa w ust.1, Utwór zawarty w zwycięskiej Odpowiedzi zadaniu konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celach marketingowych, wizerunkowych, promocyjnych i reklamowych, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Laureat z chwilą wydania Nagrody w zamian za otrzymaną Nagrodę bez dodatkowych płatności wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem Utworu zawartym w zwycięskiej odpowiedzi na zadanie konkursowe (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych. Prawo o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje w szczególności prawo do dokonywania zmian, modyfikacji, przeróbek, adaptacji oraz innych form opracowań Utworu.

§6. Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu , mogą być zgłaszane przez Uczestnika Organizatorowi a)na piśmie na adres: DOBROWOLSCY sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach Górnych, Wadowice Górne 93, 39-308 Wadowice Górne, lub
b) za pośrednictwem e-mail na adres e-mail: marketing@dobrowolscy.pl,
-najpóźniej do dnia 30.04.2020 r. Reklamacje złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie określonego zachowania przez Organizatora w związku ze zgłoszoną reklamacją.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora, w którym to terminie Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie pisemnie lub za pośrednictwem e-mail poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji poprzez przesłanie informacji w tej sprawie na adres Uczestnika z którego została wysłana reklamacja .
4. Złożenie reklamacji do Organizatora nie wyklucza możliwości dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej.

§7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, Organizator informuje, że:
2. Administratorem danych osobowych jest Dobrowolscy sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach Górnych, Wadowice Górne 93, 39-308 Wadowice Górne ,(dalej w tym paragrafie zwany „Administratorem”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: marketing@dobrowolscy.pl lub nr tel. 14) 666 20 00 .
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez przesyłanie wiadomości e-mail pod adresem: marketing@dobrowolscy.pl lub telefoniczne pod nr tel. 14) 666 20 00,
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody, oraz przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej związanej z Konkursem, przeprowadzania postępowania reklamacyjnego (w przypadku zgłoszenia reklamacji), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) zgoda – art. 6 ust. 1. lit. a) RODO, wyrażona przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia w Konkursie – w przypadku przetwarzania danych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody,
b) obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej związanej z Konkursem, a także rozliczenia podatku w związku z Konkursem,
c) prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewnienia możliwości wykazania określonych faktów oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem lub w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (w przypadku zgłoszenia reklamacji).
5. Dane osobowe Uczestnika będą przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu wydania Nagrody, np. firmom kurierskim. dostawcom usług informatycznych, podmiot świadczącym usługi prawne. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawnione innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników nie zostaną sprzedane ani udostępnione w celach komercyjnych żadnym podmiotom trzecim. Partnerom zaangażowanym w przeprowadzenie Konkursu, ujawnione mogą zostać tylko niezbędne dane.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa podatkowego przewidującego konieczność przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej związanej z Konkursem (w przypadku zwycięzców Konkursu), a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem.
7. Uczestnik Konkursu ma:
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych,
b) prawo sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych,
d) prawo ograniczenia przetwarzania,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) prawo do przenoszenia danych.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
10. Podanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie, a także wydanie Nagrody.
11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
12. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą wykorzystywane w celu podjęcia decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania.

§8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin zostaje opublikowany na stronie https://dobrowolscy.pl/regulamin-konkursu-syty-tornistry-i-zeszyty/. 
2. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagród w przypadku niepodania lub podania przez Uczestnika błędnych danych niezbędnych do wydania Nagrody .
4. . Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego,. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa , a w szczególności przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem opublikowania go na stronie konkursowej.

 

Jesteśmy już w
6000+
sklepach w Polsce
Nasze produkty możesz znaleźć m.in. w sieciach: Delikatesy Centrum, Stokrotka, Groszek, Lewiatan, Społem, Jubilatka, Piotruś Pan, Spar, Euro, Cezar, E.Leclerc, HITPOL, Nasz Sklep, Passa, Zielony koszyk, Gram, Wegar, Tradycja&Jakość, Polska Grupa Zakupowa Kupiec, Tomi Markt SZUKAJ